Clubreglement Tennisclub Laarne

 1. De tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennisclub Laarne, zoniet met gastreservatie of reservatie open verhuur.
 2. De terreinen zijn open vanaf 9u.
 3. Een persoon kan slechts als lid ingeschreven zijn na het betalen van zijn lidgeld (inclusief bijdrage aan Tennis Vlaanderen).
 4. Reservatie van de terreinen online: naam en voornaam van minstens 2 spelers moeten vermeld staan. Op voorhand kan er slechts voor 2 uur gereserveerd worden (14 dagen vooraf). Na een gespeeld uur mag dus opnieuw ingeschreven worden voor eender welk vrij uur. Je reserveert steeds onder je eigen naam en voegt de naam toe van de speler waarmee je zal spelen.  Inschrijvingen niet conform aan deze voorwaarden kunnen door TC Laarne geannuleerd worden!
 5. Het uitnodigen van niet-leden is toegelaten in de zomer. De prijs van een uitnodiging bedraagt 10 euro/terrein/speler/daluur (tijdens piekuren betaalt een gastspeler 12 euro) en kan jaarlijks door TC Laarne aangepast worden. Dit bedrag dient rechtstreeks bij de reservatie via de bancontact link betaald te worden. Op de reservatie online via www.tennisvlaanderen.be, schrijft het lid zich in met de vermelding van de naam van de gastspeler. De “gastspeler” moet reeds lid geweest zijn van tennisvlaanderen om hem te kunnen aanduiden. Indien dit niet het geval is, moet de gastspeler eerst aangemaakt worden via de site van tennisvlaanderen (inloggen op tennisvlaanderen en aanduiden “ik ben nog geen lid” en de nodige gegevens invullen).
 6. Als men een terrein geldig reserveert (2 namen) mag men natuurlijk steeds dubbel spelen met andere leden. Wenst men met niet-leden te spelen, geldt de regel van artikel 4 (+10/12 euro/terrein/speler/uur).
 7. De reservatie dient tijdig (min 1u30 uur vooraf) geannuleerd te worden indien men niet kan spelen.
 8. Tenniskledij en tennisschoenen voor gravelterreinen zijn verplicht. Tennissen in bloot bovenlijf en/of met niet aangepast schoeisel is verboden!
 9. Vijf minuten voor het einde van het speeluur worden de terreinen in orde gebracht door de spelers die het terrein verlaten.
  Na elke speelbeurt ben je verplicht het terrein te vegen met de aanwezige sleepnetten. Dit doe je door cirkelgewijs van buiten naar binnen te vegen. Door te vegen blijft de gravel beter op het effectieve speelveld wat bevorderlijk is voor de structuur en de waterdoorlatendheid en zo dus voor de speelkwaliteit. Ook gaat vegen mosbegroeiing tegen. Het is daarom belangrijk het volledige terrein te vegen.Sproeien doen we automatisch en hoeft niet manueel te gebeuren. Vooraleer te starten, kan de verantwoordelijke beslissen om het terrein te sproeien. Een vochtig terrein speelt comfortabeler. Op droge gravel kan je makkelijker uitglijden en waait de gravel weg waardoor de kwaliteit van het gravelterrein sterk achteruit gaat.

  Ook blikjes, flesjes en afval laten we niet rondslingeren.

 10. De spelers dienen de aanwijzingen van het bestuur en de uitbaters van het clubhuis op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Indien in het reservatiesysteem een of meerdere terreinen gereserveerd staan voor onderhoud, dan wil dit zeggen dat er in geen geval op mag gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 11. Het bestuur en de uitbaters van het clubhuis zijn bevoegd om in bepaalde (weers)omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren. In geval van regen, moeten de leden uit eigen beweging de terreinen verlaten.
 12. Bij vaststellen van een inbreuk op de artikels 1 t.e.m. 10 van dit reglement, kan het bestuur de volgende sancties nemen:
  • 1ste overtreding: 1ste verwittiging.
  • 2de overtreding: 2de verwittiging en 1 week schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 3de overtreding: 3de verwittiging en 2 weken schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 4de overtreding: intrekking van het lidmaatschap.
 13. Elke handeling van een lid in strijd met dit reglement of die de reputatie van de club kunnen schaden, geeft het bestuur het recht om één van de sancties, opgesomd in artikel 11 van het reglement tegen de betrokkene uit te spreken, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige terugbetaling of vergoeding.
 14. De speler/gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van de club. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen, andere goederen die behoren tot de tennisclub en omgeving, dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden.
 15. Ingeval van collectieve lessen of trainingen, events of tornooien kunnen de terreinen door TC Laarne worden voorbehouden.
 16. Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit automatisch recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld.
 17. Door zijn/haar toetreding tot TC Laarne verklaart het lid zich akkoord met dit reglement.
 18. TC Laarne kan het reglement in de loop van het seizoen aanpassen en stelt de leden hiervan op de hoogte via mail.
 19. Niet zomerleden kunnen een terrein reserveren voor een bedrag van 20€ (25€) / daluur  (piekuur) / terrein via de bar. Er wordt wel steeds voorrang gegeven aan de zomerleden. Gelieve hiervoor contact te nemen op 0468/51 09 29 of per mail op tennisclub@tclaarne.be.
 20. Tennislessen worden georganiseerd door TC Laarne of in samenwerking met Torifun vzw.